Czy można jeździć konno w lesie?
Data: 06-05-2004
Temat: Ustawy


Nie sposób raczej spotkać koniarza, który choć raz nie jechał konno przez las. Niektórzy - tak jak ja - robią to notorycznie. Często łamiąc jednak prawo - za co grożą surowe kary. Aby ich uniknąć, zapraszamy do zapoznania się z przepisami regulującymi jazdę konną w lesie.

Ustawa o gospodarce leśnej

z dnia 28 wrzenia 1991 r.
Dz.U.91.101.444
Art. 29.

 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze:

1) pracowników nadleśnictw,
2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,

3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie,

4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach leśnych,

6) właścicieli lasów we własnych lasach,

7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów,

8) pracowników leśnych jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody,

9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych,

10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o której mowa w art. 19 ust. 3.

4. Imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.Wydrukowano z serwisu Jeździeckiego Centrum Informacyjnego
Adres artykułu http://www.qnwortal.com/artykul_60